وداع با میهن 

سفر فرنگ ١ دبیرستان دبستان اولین سالها
١٣۵۷ ـ ١٣۶١
١٣٤٥ ـ ١٣٥١
١٣٤٢ ـ ١٣٤٤
١٣٣٤ ـ ١٣٤١
١٣٢٥ ـ ١٣٣٤
١٣٢١ ـ ١٣٢٤