دیکشنری جدید انگلیسی - فارسی

rezaionline.com

Free fall فال مجانی
Comic به افغانی ، کمک
Easy Love لواسان
Longtime در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند
Long time no see !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن
Screwdriver کون لق راننده
San Jose به ترکی‌ ، شما خوزه هستید
San Antonio به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید
MacBook کتابچهٔ راهنمای حجاج
Bertolucci چپ چشمی که بربر نگاهت می‌کند
Comfortable بفرمایید سر میز
Burkina Faso برو کنار وایسا
Confuse آنکه برق از کونش می پرد
Cancun باسنی که از پس هرکاری بر می‌‌آید
His friends دوستان هیز
Parkinson پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند
Velocity شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند - شیراز
Categorize نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود
The man who owns a locker مرتیکه لاکردار
Acrobat reader ژیمیناستی که موقع اجرا گه می‌‌زند
Windows detects an error پنجردن داش گلیر
Ex-Boyfriend ماضیار
Black light سیانور
Refer فرکردن مجدد مو
Good setting آن سه چیزِ نیک را گویند گفتار نیک - کردار نیک -پندار نیک
Good one وانِ بزرگ و جادار
Config کون انجیری
Configure ژستِ باسن
Sweetzerland سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند
Accessible عکس سیبیل
Very well رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان
Beta-dine نسخهٔ آزمایشی‌ یک دین که برای مدتی‌ ترویج می‌‌شود و به مرور زمان تصحیح می‌‌گردد
Life is too short زندگی‌ در شرت سپری میشود
Tequila shot پیک شادی
Shutter Island شعبه‌ کبابی شاطر عباس در کیش
Please confirm لطفا باسنتان را سفت کنید
Subsystem صاحب دستگاه
Jesus در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند
Moses در اصفهان به موز گویند
UNESCO یونس کجاست؟
Porno مملو از چیزهای جدید
Macromedia رسانه های عوام فریب
Kanguru استاد تعالیم عرفانی در قزوین
Guns N' Roses غنچه گان
Media میدی، یا ... ؟
Multi Media چند بار میدی، یا ... ؟
Media Player آنکه سرِ دادن بازی در می‌آورد
George در تبریز به گرگ می‌گویند
Good Luck چه لاکِ قشنگی‌ زدی
Good Luck on your exams به هنگام امتحانات لاکِ قشنگی زده بودی
Endoscopy از ماتحت دیگری کپی‌ کردن
Legendary ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری
New York نوشهر را گویند
Manager به ترکی‌ ،منی جِر , جرم بده
 Communication Board کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟
Which came first; the chicken or the egg? یک سوال تخمی
Godzilla خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا
Avocado کادو از طرف خانم آوا
Quintuplet این تاپاله کجاست؟
Alfred Hitchcock اخته مردی به نام آلفرد
What the hell !چه دانهٔ خوشبویی
Cambridge شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است
Liverpool استخری که در آن گروهی از دافهای جیگر در حال شنا هستند