گشت و گذار در تاریخ

 سرسره حرم  

نوشته علی رضایی

در دوران قاجار که همزمان با عصر شکوفایی علمی و صنعتی  اروپا بود در ایران خودمان  نیز شاهد برخی ابداعات بزرگ و محیر العقول بوده ایم. منجمله همه شما داستان معروف سرسره حرم شاهانه را  دربار قاجار شنیده اید. در زیر یک طراحی از این سرسره عرضه میگردد تا قدر خدمات گذشتگان خود را بیشتر بدانیم