سلام، به عرصه سحر و جادو

  خو ش  آمدید

تا  چند  لحظه دیگر

شاهد نمایشی حیرت انگیز خواهید بود

You are about to witness an amazing display of

mind reading