نمایشی سحر آمیز از ارتباط روح انسان ها

من  از طریق این کامپیوتر

 میتوانم  فکر شما را بخوانم

I can read your mind via this computer