از میان ٦ ورق بازی زیر یکی را انتخاب کنید

فقط در نظر بگیرید ، کلیک نکنید

 

Pick a card below

Do not click