خوب فکرتان را متمرکز کنید

بیشتر تمرکز کنید

 

اکنون من دارم کارت مورد نظر را از ذهن شما میخوانم


کم کم تصویر کارت به من منتقل میشود

 

I am reading the card from your mind