اعداد را از ذهن شما میخوانیم

با شماره باقیمانده کشور مورد نظر را در زیر پیدا کنید و خوب به خاطر بسپارید

1 - برزیل2 - کلمبیا3 - مراکش4 - کانادا
5 - چین6 - زامبیا7 - ژاپن8 - انگلیس
9 - آلمان10 - مکزیک11 - نروژ12 - شیلی
13 - زامبیا14 - آمریکا15 - ایرلند16 - اتریش
17 - شیلی18 - آلمان19 - استرالیا20 - کلمبیا
21 - زامبیا22 - شیلی23 - برزیل24 - آمریکا
25 - شیلی26 - اسپانیا27 - آلمان28 - استرالیا
29 - مراکش30 - ایران31 - مکزیک32 - اتریش
33 - انگلیس34 - کلمبیا35 - شیلی36 - آلمان
37 - مکزیک38 - اسپانیا39 - کانادا40 - نروژ
41 - بلژیک42 - نروژ43 - ایرلند44 - اسپانیا
45 - آلمان46 - زامبیا47 - اتریش48 - برزیل
49 - مکزیک50 - انگلیس51 - استرالیا52 - استرالیا
53 - برزیل54 - آلمان55 - انگلیس56 - فرانسه
57 - اتریش58 - هلند59 - استرالیا60 - ایران
61 - کانادا62 - نروژ63 - آلمان64 - شیلی
65 - کانادا66 - چین67 - کلمبیا68 - فرانسه
69 - برزیل70 - مراکش71 - هلند72 - آلمان
73 - مکزیک74 - بلژیک75 - انگلیس76 - شیلی
77 - ایران78 - ژاپن79 - چین80 - کانادا
81 - آلمان82 - ژاپن83 - برزیل84 - هلند
85 - ژاپن86 - استرالیا87 - اسپانیا88 - ژاپن
89 - برزیل90 - آلمان91 - فرانسه92 - برزیل
93 - کانادا94 - هلند95 - استرالیا

حالا اینجا را فشار دهید