اعداد را از ذهن شما میخوانیم

با شماره باقیمانده کشور مورد نظر را در زیر پیدا کنید و خوب به خاطر بسپارید

1 - آلمان2 - بلژیک3 - ایران4 - اتریش
5 - انگلیس6 - برزیل7 - مراکش8 - انگلیس
9 - هلند10 - کانادا11 - زامبیا12 - مکزیک
13 - آمریکا14 - زامبیا15 - ایرلند16 - ژاپن
17 - آلمان18 - هلند19 - شیلی20 - کلمبیا
21 - کانادا22 - نروژ23 - آلمان24 - ژاپن
25 - مکزیک26 - مراکش27 - هلند28 - اسپانیا
29 - اتریش30 - اسپانیا31 - کانادا32 - ایران
33 - استرالیا34 - ایران35 - برزیل36 - هلند
37 - شیلی38 - کلمبیا39 - اسپانیا40 - آلمان
41 - اسپانیا42 - بلژیک43 - استرالیا44 - آلمان
45 - هلند46 - فرانسه47 - استرالیا48 - اسپانیا
49 - ژاپن50 - استرالیا51 - فرانسه52 - فرانسه
53 - برزیل54 - هلند55 - شیلی56 - اتریش
57 - شیلی58 - کانادا59 - برزیل60 - ژاپن
61 - نروژ62 - چین63 - هلند64 - ایران
65 - اسپانیا66 - شیلی67 - برزیل68 - انگلیس
69 - آمریکا70 - مراکش71 - ژاپن72 - هلند
73 - شیلی74 - ایران75 - آلمان76 - اسپانیا
77 - استرالیا78 - برزیل79 - انگلیس80 - انگلیس
81 - هلند82 - آمریکا83 - شیلی84 - انگلیس
85 - ایرلند86 - مراکش87 - ژاپن88 - انگلیس
89 - کلمبیا90 - هلند91 - آلمان92 - کانادا
93 - آلمان94 - زامبیا95 - ایرلند

حالا اینجا را فشار دهید