اعداد را از ذهن شما میخوانیم

با شماره باقیمانده کشور مورد نظر را در زیر پیدا کنید و خوب به خاطر بسپارید

1 - بلژیک2 - استرالیا3 - اسپانیا4 - کانادا
5 - مکزیک6 - آلمان7 - اسپانیا8 - مکزیک
9 - ایرلند10 - ژاپن11 - آمریکا12 - انگلیس
13 - هلند14 - انگلیس15 - اتریش16 - ایران
17 - کانادا18 - ایرلند19 - برزیل20 - آمریکا
21 - زامبیا22 - فرانسه23 - ایران24 - انگلیس
25 - استرالیا26 - کانادا27 - ایرلند28 - کلمبیا
29 - ژاپن30 - ژاپن31 - مراکش32 - کانادا
33 - زامبیا34 - شیلی35 - ژاپن36 - ایرلند
37 - مراکش38 - ایران39 - هلند40 - شیلی
41 - اسپانیا42 - کانادا43 - اسپانیا44 - نروژ
45 - ایرلند46 - کلمبیا47 - هلند48 - زامبیا
49 - فرانسه50 - فرانسه51 - اسپانیا52 - اتریش
53 - استرالیا54 - ایرلند55 - فرانسه56 - برزیل
57 - مکزیک58 - انگلیس59 - آلمان60 - مراکش
61 - ایران62 - ایران63 - ایرلند64 - انگلیس
65 - زامبیا66 - شیلی67 - کلمبیا68 - آلمان
69 - اسپانیا70 - مکزیک71 - شیلی72 - ایرلند
73 - اتریش74 - انگلیس75 - اتریش76 - هلند
77 - آلمان78 - شیلی79 - چین80 - نروژ
81 - ایرلند82 - نروژ83 - ژاپن84 - اتریش
85 - اتریش86 - اتریش87 - کانادا88 - انگلیس
89 - فرانسه90 - ایرلند91 - شیلی92 - آلمان
93 - ژاپن94 - چین95 - شیلی

حالا اینجا را فشار دهید