اعداد را از ذهن شما میخوانیم

  یک شماره دو رقمی در نظر بگیرید، مثلا ٣٤


هریک از دو عدد آن را از خودش کم کنید
 

در این مثال
 بعد از اینکه ٣ و ٤ را از ٣٤ کم کنید


باقی میماند ٢٧

حالا اینجا را

 فشار دهید