مسابقه هوش

    به سه رابطه ریاضی زیر نگاه کنید و  سعی کنید  جواب درست رابطه چهارم را حدس بزنید

Try to solve this puzzle.
People with an IQ over 120 are able to figure it out ...
 

if
2  ~  3  =>  10
7  ~  2  =>  63
6  ~  5  =>  66

Then:
8  ~ 7 => 

Return

 بازگشت