ایرج بسطامی
گلپونه های وحشی  دشت  امیدم
شعر از هما میر افشار
آهنگ از حسن پرنیا - گروه همایون
 

 

 

 

این عزیز در حادثه زلزله بم در زادگاهش از این دنیا رفت.... یادش گرامی باد