شهر خالی .... خانه خالی.... با صدای  خواننده تاجیک  نگاره  خالوا  

 

بازا تا کاروان رفته باز آید  بازا تا دلبران ناز ناز آید

بازا تا مطرب وآهنگ وساز آید  پاگل افشانان نگار دلنواز آید

بازا تا بر در حافظ سر اندازیم

گل بیفشانیم ومی در ساغر اندازیم

شهر خالی   جاده خالی   کوچه خالی   خانه خالی

جام خالی سفره خالی ساغر وپیمانه خالی

کوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی باز

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی

 

وای از دنیا که یار از یار میترسد

غنچه های تشنه از گلزار میترسد

عاشق از آوازه دیدار می ترسد

پنجه ی خنیا گران از تار می ترسد

 

شه سوار از جاده هموار می ترسد

این طبیب از دیدن بیمار می ترسد

ساز ها بشکست و درد شاعران از حد گذش

سالهای انتظار بر من و تو بد گذشت

 

آشنا نا آشنا شد تا بله گفتم بلا شد

گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم

سنگ سنگ کلبه ی ویرانه را بر سر زدم

آب از آبی نجنبید  خفته در خوابی نجنبید

 

چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت

آسمان افسانه ی ما را به دست کم گرفت

جامها جوشی ندارد  عشق آغوشی ندارد

بر من و بر ناله هایم هیچکس گوشی ندارد