خاطرات عمر            

عشق بی نهایت

آتش جاودان

   گلپونه های  وحشی               

 این شعر در چند جا به نام سهراب سپهری مندرج است  ولی  این سهو است و در فهرست های  مدون اشعار او یافت  نمیشود

 به نظر میرسد این شعر سیر تحولی سپری کرده .اول شاعری خلوت گرا آنرا سروده ولی صاحبدلانی دگر نیز آنرا پرورده اند

  گونه ای از این شعر را قبلا از آقای  شهاب ارد قنبری دریافت نمودم    ولی نسخه  زیر که  طولانی تر است،  مربوط است به

كيوان شاه بداغي

 
در صورت لزوم دکمه ها را فشار دهید 
 


 سفر به پمپی در روم قدیم